Tổ gió phất phơ xuân xám đen
Không con ông lão ngửa đầu than
Liễu cung tên sậy ngắm không thấy
Cao đỏ xa xanh mệt chắn xem.