Dưới gầm trời núi Nam sừng sững
Mặt trời trăng lừng lững phát sinh
Dáng cao đêm cũng thấy hình
Hang sâu hốc thẳm sáng tinh vẫn mờ
Dân cư đây căn cơ đoan chính
Núi hiểm nhưng tâm tính hiền lành
Gió lay tùng bách lá cành
Xa đưa tới động âm thanh vọng về
Đến đây mới hối một bề
Mưu cầu danh hão mải mê sách đèn

tửu tận tình do tại