Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Song thất lục bát
Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
5 người thích

Đăng bởi Vanachi vào 25/09/2008 04:39

Giữa trời, một đỉnh cao xây;
Sáu ngao ấy giá, năm mây là lầu.
Trải nghìn thu, con vua ngậm đá,
Suy hình hài như thả ngọc phong.
Kim thang đứng sựng giữa dòng,
Công cao nhạc lộc tuổi đồng kiền khôn.
Chốn hải muôn tiết còn rành rạnh,
Chống miếu đường một cảnh vơi xa.
Đá chồng cây nhóm giao gia,
Ngấn gành rây mực, cành hoa điểm ngần.
Dầu quỉ thần hẳn âu chớn chở,
Khách thoạt nhìn sực nhớ Bồng lai.
Thú mầu quến rũ lòng ai,
Say sưa biển rộng, vùi mài non tiên.
Thế tự nhiên, gành câu vịnh lưới,
Nước cùng non, trên dưới đều ưa.
E khi nổi trận nắng mưa,
Sức lăm đánh Bắc, tài lừa phò Nam.
Thời có làm, dốc an muôn chúng,
Bồi thành dài, mặt chống nước xa.
Ghe phen chiến hạm vào ra,
Thu đào vỡ mật, phục ba kinh lòng.
Hết ruổi giong, gặp ngày ca khải,
Thu quân về cảng hải dưỡng an.
Một tay vững đặt giang san,
Danh phong Kim Dự, tước ban Lan Đào.
Bọt như phau, núi gành chẳng động,
Sông biển an, khơi lộng đều thanh.
Hây hây nước biếc non xanh,
Gõ gươm thần vũ, dân lành khỏi nghiêng.
Ai chẳng khen, ai mà chẳng ngợi,
Hằng lân la, diệu vợi nài chi.
Muốn cho sáng cảnh sơn khê,
Đáp trong nguyên vận, hoà đề một thiên.

Thơ rằng:
Kim Dự này là núi chốt then,
Xanh xanh dành trấn cửa Hà Tiên.
Ngăn ngừa nước dữ không vùng vẫy,
Che chở dân lành khỏi ngửa nghiêng.
Thế cả vững vàng trên Bắc hải,
Công cao đồ sộ giữa Nam thiên.
Nước yên chẳng chút lông thu động,
Rộng bủa nhơn xa tiếp bách xuyên.


Đông Hồ phiên từ chữ Nôm.