Chưa có đánh giá nào
Nước: Trung Quốc (Hán)
1 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Tư Mã Tương Như (4 bài)
- Trác Văn Quân (2 bài)
- Ban tiệp dư (1 bài)
- Lưu Bang (2 bài)
- Lý Diên Niên (1 bài)

Dịch giả nhiều bài nhất

Tạo ngày 14/10/2018 17:20 bởi Vanachi
Mưu Dung 牟融 (?-79) tự Tử Ưu 子优, người huyện Nam Khâu, quận Bắc Hải đời Đông Hán, là người có học vấn uyên bác.