Tịch liêu quán đóng cửa buồn
Đường râm bóng lặng thiếu mòn gót rêu
Đảo điên giấc mộng bạc đầu
Chiên xanh để lạnh lòng rầu với ai
Non cao nước chảy cầm dài
Trăng thanh gió mát rượu ai bạn bầy
Gác tay kê gối nằm say
Một đời vinh nhục ta đây chẳng màng

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.