sóng vẫn vỗ và đò vẫn trôi
riêng vầng trăng ai đã chia đôi
nửa mảnh theo em về bến khác
hay mải tương tư tận cuối trời?


1991

Nguồn: "Kiến thức ngày nay" số 67 ngày 1/9/1991