Tiếng ai hát dưới ánh trăng tròn
Cô gái sông Ba búi tóc thon
Tay vót chông, miệng hát không nghỉ
Như bao cô gái ở trên non

Ai nhanh nhanh tay vót bằng tay em
Chim hót không hay bằng em hát ru em
Mỗi mũi chông em vót cắm sâu xuống đất
Lũ giặc Mỹ lao vào chết queo
Còn giặc Mỹ cọp beo
Lũ làng chưa yên bụng phát nương hát hò
Em chưa ngừng tay vót chông rào buôn rẫy
Bọn giặc Mỹ chạy rồi, tre rừng ta làm nhà, chòi cao

Chân ta đi chưa nghỉ, trời chưa xanh
Buôn làng ta nhà chwua dài thêm tranh
Em vót nhiều chông làm cạm bãy
Đuổi kơ-sóc Mỹ xuống biển xanh
Đất nước ta mới liền nhau
Em chặt tre làm đinh hót, đinh năm
Quanh lửa hồng em vui nhảy múa
Đón Ama Hồ vô Nam cùng uống rượu cần


Bài thơ này đã được nhạc sĩ Hoàng Hiệp phổ nhạc thành bài hát cùng tên.