Sao Thương Long cửa cung sáng toả
Lúc hửng đông xe ngựa vua ra
Tỳ hưu mười dặm nối xa
Hai vầng nhật nguyệt thêu cờ gió bay
Dê vàng bụng, trổ tài săn bắn
Bạch hổ tôn, ban yến ơn vua
Nhà Hán lắm bậc tài hoa
Vườn Văn có phú, như là Mã khanh

tửu tận tình do tại