Vách đá cheo leo hương ngát bay
Khiến người thèm khát mỗi qua đây
Nếu không ở chỗ cao nghìn nhận
Khó tránh lầu son sớm tối bay


Nguồn: Danh nữ Trung Hoa trong huyền thoại và lịch sử, NXB Thanh Niên, 2007
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)