Chưa có đánh giá nào
Nước: Trung Quốc (Trung Đường)
1 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Bạch Cư Dị (277 bài)
- Lưu Vũ Tích (115 bài)
- Lý Hạ (60 bài)
- Hàn Dũ (57 bài)
- Nguyên Chẩn (44 bài)

Dịch giả nhiều bài nhất

- Nguyễn Minh (1 bài)
Tạo ngày 28/04/2014 14:10 bởi tôn tiền tử
Mã Phùng 馬逢 năm sinh mất và tự không rõ, người Phù Phong, Tắc Châu (nay là huyện Phù Phong, tỉnh Thiểm Tây), sống khoảng năm Trinh Nguyên, Nguyên Hoà, đỗ tiến sĩ năm Trinh Nguyên thứ 5 (789).