Mái hiên cao có quan hộ vệ
Nhạc hoàng gia tấu để dân coi
Trên lầu người đẹp cũng coi
Màn thuỷ tinh lộ mặt dổi phấn thơm

tửu tận tình do tại