Chốn trang đài ngày gần đây, ăn ngủ
Như thế nào viết gấp hỏi thăm tin
Núi Tần Lĩnh mây cao dừng nhạn lẻ
Sông Vệ Hà nước lớn cá im lìm
Hoa đã nở tựa lan can tán thưởng
Trăng non lên rèm vén khẻ ngắm nhìn
Trời bên ấy ngàn dặm xa gửi nhớ
Hướng về tây lòng lo lắng phát sinh

tửu tận tình do tại