Tranh lợp sơ sài mấy nóc gia
Giậu lưa thưa thấp lối núi tà
Sắp đổ mưa rừng chim im tiếng
Mặt nước chuồn chuồn đáp xuống hoa

tửu tận tình do tại