Chưa có đánh giá nào
Nước: Séc
1 bài thơ
Tạo ngày 04/07/2008 09:31 bởi hongha83
Lumir Civrny (1915-2001) sinh ở Praha. Dưới thời Đức chiếm, ở trong Hội đồng toàn quốc kháng chiến. Bạn của Pablo Neruda và dịch thơ Neruda, Garcia Lorca, Nicolas Guillen và Rimbaud.

Tác phẩm:
- Ban mai vừa dệt