Đất của tôi ư?
Đất của tôi chính là em.

Dân của tôi ư?
Dân của tôi chính là em.

Lưu đày và cái chết
Với tôi đã có đó
Ở nơi chẳng có em.

Còn đời tôi?
Đời tôi là gì nhỉ,
Nếu chẳng phải là em?


Nguồn: http://www.tienve.org/hom...rtwork&artworkId=3023
Dẫu em có nghi ngờ ! Ngôi sao là ánh lửa ! Mặt trời di chuyển chỗ ! Chân lý là dối lừa ! Nhưng em chớ nghi ngờ ! Tình yêu Anh em nhé