Quá là hoàn hảo cho em
Bao năm bím tóc vàng trên vai còn
Mắt không cần đẹp gì hơn
Mặt trời, gói cả tâm hồn tin yêu

Cớ gì mà phải buồn hiu?
Phút giây ngồi khóc, anh yêu đâu rồi?
Chết cho ai được lên ngôi
Tình yêu chưa chết còn lời thề vang?

Hay trò nghịch ngợm anh đang
Làm thân nô lệ sẵn sàng vì em?
Lần này, thứ lỗi cho em

Bất bình, xúc phạm với lời nghiệt cay
Biết anh rày đó mai đây
Mang thân tử đạo đoạ đày như em.