Nhìn, bướm. Lòng anh có ước mơ?
Anh trông đàn bướm chỉ ơ thờ
Thế. Anh đã làm nên một thứ?
Đúng.
Mà không được tính bao giờ.