Khúc thứ ba gồm 118 bài được viết năm 1816.

 

 1. Cuộc hành hương của chàng hiệp sĩ Childe Harolds - Khúc thứ ba (01) • Childe Harold’s Pilgrimage - Canto III (01)
  1
 2. Cuộc hành hương của chàng hiệp sĩ Childe Harolds - Khúc thứ ba (02) • Childe Harold's Pilgrimage - Canto III (02)
  1
 3. Cuộc hành hương của chàng hiệp sĩ Childe Harolds - Khúc thứ ba (03) • Childe Harold’s Pilgrimage - Canto III (03)
  1
 4. Cuộc hành hương của chàng hiệp sĩ Childe Harolds - Khúc thứ ba (04) • Childe Harold’s Pilgrimage - Canto III (04)
  1
 5. Cuộc hành hương của chàng hiệp sĩ Childe Harolds - Khúc thứ ba (05) • Childe Harold’s Pilgrimage - Canto III (05)
  1
 6. Cuộc hành hương của chàng hiệp sĩ Childe Harolds - Khúc thứ ba (06) • Childe Harold’s Pilgrimage - Canto III (06)
  1
 7. Cuộc hành hương của chàng hiệp sĩ Childe Harolds - Khúc thứ ba (07) • Childe Harold’s Pilgrimage - Canto III (07)
  1
 8. Cuộc hành hương của chàng hiệp sĩ Childe Harolds - Khúc thứ ba (08) • Childe Harold’s Pilgrimage - Canto III (08)
  1
 9. Cuộc hành hương của chàng hiệp sĩ Childe Harolds - Khúc thứ ba (09) • Childe Harold’s Pilgrimage - Canto III (09)
  1
 10. Cuộc hành hương của chàng hiệp sĩ Childe Harolds - Khúc thứ ba (10) • Childe Harold's Pilgrimage - Canto III (10)
  1
 11. Cuộc hành hương của chàng hiệp sĩ Childe Harolds - Khúc thứ ba (11) • Childe Harold’s Pilgrimage - Canto III (11)
  1
 12. Cuộc hành hương của chàng hiệp sĩ Childe Harolds - Khúc thứ ba (12) • Childe Harold’s Pilgrimage - Canto III (12)
  1
 13. Cuộc hành hương của chàng hiệp sĩ Childe Harolds - Khúc thứ ba (13) • Childe Harold’s Pilgrimage - Canto III (13)
  1
 14. Cuộc hành hương của chàng hiệp sĩ Childe Harolds - Khúc thứ ba (14) • Childe Harold’s Pilgrimage - Canto III (14)
  1
 15. Cuộc hành hương của chàng hiệp sĩ Childe Harolds - Khúc thứ ba (15) • Childe Harold’s Pilgrimage - Canto III (15)
  1
 16. Cuộc hành hương của chàng hiệp sĩ Childe Harolds - Khúc thứ ba (16) • Childe Harold’s Pilgrimage - Canto III (16)
  1
 17. Cuộc hành hương của chàng hiệp sĩ Childe Harolds - Khúc thứ ba (17) • Childe Harold’s Pilgrimage - Canto III (17)
  1
 18. Cuộc hành hương của chàng hiệp sĩ Childe Harolds - Khúc thứ ba (18) • Childe Harold’s Pilgrimage - Canto III (18)
  1
 19. Cuộc hành hương của chàng hiệp sĩ Childe Harolds - Khúc thứ ba (19) • Childe Harold’s Pilgrimage - Canto III (19)
  1
 20. Cuộc hành hương của chàng hiệp sĩ Childe Harolds - Khúc thứ ba (20) • Childe Harold’s Pilgrimage - Canto III (20)
  1
 21. Cuộc hành hương của chàng hiệp sĩ Childe Harolds - Khúc thứ ba (21) • Childe Harold’s Pilgrimage - Canto III (21)
  1
 22. Cuộc hành hương của chàng hiệp sĩ Childe Harolds - Khúc thứ ba (22) • Childe Harold’s Pilgrimage - Canto III (22)
  1
 23. Cuộc hành hương của chàng hiệp sĩ Childe Harolds - Khúc thứ ba (23) • Childe Harold’s Pilgrimage - Canto III (23)
  1
 24. Cuộc hành hương của chàng hiệp sĩ Childe Harolds - Khúc thứ ba (24) • Childe Harold’s Pilgrimage - Canto III (24)
  1
 25. Cuộc hành hương của chàng hiệp sĩ Childe Harolds - Khúc thứ ba (25) • Childe Harold’s Pilgrimage - Canto III (25)
  1
 26. Cuộc hành hương của chàng hiệp sĩ Childe Harolds - Khúc thứ ba (26) • Childe Harold’s Pilgrimage - Canto III (26)
  1
 27. Cuộc hành hương của chàng hiệp sĩ Childe Harolds - Khúc thứ ba (27) • Childe Harold’s Pilgrimage - Canto III (27)
  1
 28. Cuộc hành hương của chàng hiệp sĩ Childe Harolds - Khúc thứ ba (28) • Childe Harold’s Pilgrimage - Canto III (28)
  1