Nếu không đừng khoe một bạo chúa suy tàn
Thật vô ích lệ nồng trên má dịu
Hoa Châu Âu đã từ lâu bật rễ
Và đồng nho cũng bị đem dày xéo
Sau bao nhiêu năm chết, sợ, điêu tàn
Và xích xiềng rồi hàng triệu đứng lên
Vui, sung sướng để làm chi? Vô ích!
Dân chỉ thực hưởng vinh quang vào lúc
Hoa đào quàng trên lưỡi kiếm Hacmôđi
Đang chĩa vào tên bạo chúa Aten


Nguồn: Ngày đã đi qua (thơ), Đào Xuân Quý giới thiệu và tuyển dịch, NXB Quân đội nhân dân, 2001
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)