Đường vào triều người đông gần sáng
Đuốc thơm nhiều như ánh Ngân Hà
Kim ngô cứ tưởng cao xa
Giữa đoàn xe ngựa, ngọc kha đâu rồi

tửu tận tình do tại