Cò đậu bãi sương,
Nhạn qua bến khói,
Sắc thu rành rành như vẽ.
Mưa chiều vừa dứt.
Thuyền nhỏ đậu đêm,
Trạm bản lau ghé nghỉ.
Nơi ai hóng gió dưới đêm trăng,
Tiếng định nghe rền rĩ.
Chia ly buồn nỗi,
Ngoài bãi cỏ, eo óc tiếng trùng xen kẽ.

Nhớ dung nhan sau tiễn biệt,
Nước rộng non xa,
Lá thư đưa hồ dễ?
Nghĩ nơi buồng thêu xâu thẳm,
Rẫu rĩ xiết bao,
Kẻ chân trời góc bể.
Núi Sở mây bay,
Cao Dương tan cuộc,
Vết ngông cuồng vắng vẻ.
Nhìn đô thành,
Tấm mắt đứt,
Non xanh quạnh quẽ.


Nguồn: Nguyễn Xuân Tảo, Tống từ, NXB Văn học, 1999
Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.