Hoàng Hà nước chảy qua cầu nổi
Dân Phổ cũ dùng để ngược xuôi
Nếu tựa lan can ngàn dặm ngắm
Ngựa ruổi trong mưa gió tả tơi

tửu tận tình do tại