雨晴至江渡

江雨初晴思遠步,
日西獨向愚溪渡。
渡頭水落村逕成,
撩亂浮槎在高樹。

 

Vũ tình chí giang độ

Giang vũ sơ tình tư viễn bộ,
Nhật tây độc hướng Ngu Khê độ.
Độ đầu thuỷ lạc thôn kính thành,
Liêu loạn phù tra tại cao thụ.

 

Dịch nghĩa

Mưa lớn trên sông mới tạnh, muốn đi bộ ra xa coi xem sao.
Mặt trời đã ngả về tây nơi có bến đò Ngu Khê.
Nước lụt đã rút, thấy lại đường trong làng,
Một cái bè nhỏ trôi lạc thấy còn mắc trên ngọn cây cao.


Bài này viết khoảng năm 815, trong thời gian tác giả đang bị biếm trích tại Vĩnh Châu.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (5 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Mưa lớn tạnh muốn thăm một chuyến
Trời xế chiều tới bến Ngu Khê
Lụt lui thấy lại đường quê
Cây cao mắc một cái bè dạt trôi

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn phước Hậu

Mưa sông vừa tạnh muốn đi xa
Ra bến Ngu Khê xế bóng tà.
Nước đã rút lui, đường xóm hiện
Cây cao còn vướng chiếc bè phà.

12.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Mưa sông vừa tạnh dạo xem chơi
Hướng đến Ngu Khê ngã bóng chiều
Nước lụt bên sông vừa mới dứt
Bè con trôi lạc mắc cành cao

14.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Mưa sông mới tạnh dạo chơi xa,
Nơi bến Ngu Khê ngả bóng tà.
Nước lụt tràn đường nay đã rút,
Bè con trôi lạc mắc cây cao.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Mưa sông vừa tạnh chơi xa,
Đò bến Ngu Khê bóng tà về tây.
Nước lụt tràn đường rút nay,
Bè con trôi lạc cành cây mắc vào.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời