Cho con cháu hướng về bút mực
Nhà họ Lưu ở mức khác đời
Góc tường riêng hỏi thăm chơi
Mới hay nói chẳng ai người hiểu đâu

tửu tận tình do tại