Ông chài đêm nghỉ vách non tây
Đuốc Sở dòng Tương đun bữa mai
Kẽo kẹt chèo khua sông núi biếc
Tàn sương dậy nắng chẳng người hay
Ngoái nhìn trời ửng, dòng xuôi chảy
Hờ hững đầu non mây trắng bay