Gần đây dù mẫu đơn xấu tốt
Cũng chục ngàn giá chót một cây
Sáng nay đã hiểu cao dày
Đem so hoa với Nhung quỳ chẳng hơn

tửu tận tình do tại