Ông qua đời chỉ còn túi rỗng
Hẳn nhiều phen qua cổng trường thi
Khóc ông vắn số ra đi
Không tên không tuổi sao ghi mộ phần?

tửu tận tình do tại