Phàm phu trí kém quán chưa rành,
Chỉ giữ trì danh tất vãng sanh.
Cõi trược chí tu như chẳng đổi,
Trời Tây đài báu tự ghi danh!
Đầu dao mật dính trần mau nhiễm,
Mặt nước bèo trôi đạo khó thành.
Về gấp thôi chi lần lựa nữa,
Đầm sen hương lạ sắc tinh anh.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)