Không dùng những ngôn từ to tát
Cuộc đời này lại dạy chúng ta:
Các tài năng cần được giúp đỡ
Còn sự bất tài tự nó nảy ra...


Nguồn: Một góc thơ Nga, Hồng Thanh Quang dịch, NXB Văn học, 2001
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)