Người già nhân hậu tâm lòng
Trẻ thì hăng hái bốc đồng nhiều khi
Yêu thương mù quáng mê si
Khát khao thì chẳng còn chi trong đời