Anh đang chết
bởi vì em
đã không cùng chết bởi vì anh đây
và khi còn thế giới này
thì anh vẫn sẽ mãi hoài yêu em.

Biết khi anh viết thư này
nụ hôn em
chẳng mải mai còn gì
em rung động bài hát chi.
Anh không dự định
điều gì đời em
Lạc dòng
suy tưởng của em
New York đã nói
khi em ngủ rồi.