Đừng quên bạn cũ của mình
Cả người trước kể khi mình gặp nhau
Nhiều khi không biết thế nào
Có người nào đó
Cô đơn một mình
Và đến thăm bạn thình lình