Đợi khách khách chưa đến,
Tìm sư chẳng thấy đâu.
Chỉ nghe trong rừng vắng,
Tiếng chim giục nghiêng bầu.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)