Vườn Trinh Nữ ngủ lá mơ màng
Dọc ngõ trăng mờ Sứ đổ ngang
Nẻo cũ hồn Xoan sầu mộng tím
Thềm xưa bóng Huệ ủ hoa vàng
Đây màu Phượng Vĩ thơm bìa vở
Đó dãy Lan rừng đẹp cửa hang
Vẫn lối về đêm nàng Thạch Thảo
Chờ Thiên Điểu tới lại chung đàng.

LCT 20/05/2023