Bài thơ chưa được ban quản trị kiểm duyệt sau khi gửi!

Vườn khuya lá rụng cổng sa mù
Chén tửu đêm tìm cõi mộng du
Ở giữa dòng thơ hình bóng bạn
Nằm sau ngọn lửa dáng đen thù
Em từ vạn kiếp hờn mưa biển
Mẹ khổ muôn đời khóc ngõ thu
Những tưởng niềm vui rồi lại đến
Nào đâu vẩn đục nước ao tù.

LCT 24/05/2025