Ở giữa dòng xưa sóng lượn lờ
Mây tàn đổ bóng dậy hồn thơ
Đò ngang thuở nọ ta rời bến
Chốn cũ giờ đây họ bỏ bờ
Vẫn cảnh mưa chiều giăng lối mộng
Đang mùa bão sớm dạt đường tơ
Trời quê gió lạnh về ngang cửa
Mẹ hỡi còn đâu buổi đứng chờ.

Ngày 12/03/3024