Rượu giữa đêm còn hắn bỏ đi
Thềm khuya lặng lẽ nói năng gì
Khay tàn thuốc dở nồng cay mũi
Khoé lệ đêm ngùi sẫm đỏ mi
Gã khép đời sau vùng kỷ niệm
Mình chôn mộng cuối ngõ xuân thì
Khung trời lạnh giá rừng mây phủ
Khả dĩ mưa buồn khúc biệt ly.

LCT 09/06/2023