Đêm ngồi đẽo bớt giọt buồn vui
Chảy giữa dòng thơ quá ngậm ngùi
Những sợi mây mờ phơi nắng đỏ
Bao tà lụa trắng lạc hồn đui
Thì thu cũng chết ngày hoa dập
Lại biển nào mơ bữa sóng vùi
Góc nhỏ tâm hồn mưa đọng vũng
Nghe chiều níu cả cuộc đời lui.

Ngày 10/07/2024