Trời
Là một nơi
Bất cứ chỗ nào
Cũng tìm ra hạnh phúc

Từ thú vật
Đến chim muông
Và bao nhiêu vật khác
Cũng làm theo

Khi hỏi hòn sỏi kia:
"Có vui không hở bạn ?"
Hòn sỏi liền đáp lại:
"Vui lắm: Thế còn anh ?"

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)