Tôi mơ thế giới loài người
Nơi không ai sống bị đời rẻ khinh,
Địa cầu hưởng phước trong tình
Đường đi tô điểm hoà bình muôn nơi

Tôi mơ trần thế khắp nơi
Tự do nhân ái là lời nhắn nhau,
Nơi tâm hồn chẳng tham cao
Hám danh lợi để mất bao thời giờ.

Tôi mơ đời trắng hoặc đen,
Dù cho sắc tộc bạn tên là gì,
Trần gian độ lượng nhau đi
Và toàn nhân thế cũng đều tự do,

Người cùng khổ gục nơi đâu
Và niềm vui, tựa hạt châu sáng ngời,
Chăm lo phúc lợi muôn người-
Tôi mơ như vậy, trần đời của tôi!