Trên phong thư có đánh dấu
RIÊNG TƯ
Chúa đã đề địa chỉ tôi lên lá thư
Trên phong thư có đánh dấu
RIÊNG TƯ
Tôi đã gửi đi lời hồi đáp của mình

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)