Nơi cái chết
   Mở chân trời rộng rãi
   Nơi vầng dương chẳng còn phi nước đại
   Qua trời xanh
   Nơi hư vô
   Là tất cả
Và tôi
   Tôi chẳng là ai nữa
   Tôi sẽ là vô biên
   Cũng có thể
   Là một đấng thiêng liêng

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)