Chúng tôi đi ngang qua nhiều nấm mộ:
Những người chết nằm đó dưới nắng mưa,
Dù người thắng hay đó là kẻ thua,
Không cần biết chẳng bận lòng chi mấy.
Trong bóng tối
Họ không hề nhìn thấy
Ai đã giành được
Chiến thắng vinh quang.