Thưa ngài Chánh án
Tôi đi tìm miếng bánh
Tìm bất cứ một thứ gì để ăn
Thưa ngài Chánh án
Tôi xuống đường
Tìm bất cứ một thứ gì để ăn
Và thế là tôi đã gặp bà kia
Cái bà tôi không hề muốn gặp

Chính bà ấy, thưa ngài Chánh án
Chính bà ấy, đã làm tôi thất vọng
Chính bà ấy, thưa ngài Chánh án
Chính bà ấy, đã làm tôi thất vọng

Thưa ngài
Nếu còn ai trên quả đất này
Thì tôi cũng không hề muốn gặp

Thưa ngài Chánh án
Đúng là tôi đã phạm đến bà
Và sự thật bà ta đã chết
Thưa ngài Chánh án
Đúng là tôi đã phạm đến bà
Và sự thật bà ta đã chết
Thưa ngài Chánh án
Cái bà ấy là một điều gở nhất
Đã từng xảy đến cho tôi


Nguồn: Thơ Langxtơn Hiughơ, NXB Văn học, 1963
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)