Chúa Trời thông thái vô biên
Không cho tôi được tinh tuyền khôn ngoan-
Khi tôi hành động ngu đần
Chẳng gây cho Chúa một lần ngạc nhiên