Con bướm đêm vàng chẳng hề yêu
Thế nên, bướm đẹp, bay dập dìu.
Bướm đêm cánh xám vờn quanh lửa
Cho đến thời gian nghỉ trong ngày.
Để rồi, khát vọng tàn trên cánh,
Bướm sà, bốc cháy, lửa thiêu ngay.