Nơi đây tôi đến tôi ngồi
Với đôi giày lệch.
Để rồi- xót thương!
Tôi đâm thất vọng chán chường!