Một cậu bé da đen đến dự lễ:
Thưa ngài, tôi muốn lên mình ngựa
Ở đây
Đâu là chỗ
Cho người da đen
Dưới miền Nam
Nơi tôi vừa rời bỏ
Người da trắng không ngồi chung một chỗ
Cùng những kẻ da đen
Dưới miền Nam
Trên tàu hoả
Có một toa dành cho kẻ da đen
Đi ô tô phải dồn họ đằng sau
Nhưng ở đây
Không có chỗ đằng sau
Vậy tìm ngựa ở đâu
Cho người da đen cưỡi ?

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)