Giờ đây những giấc mơ
Cũng là không thể
Với những người mơ
Và những bài hát
Với những người hát.

Ở nơi nào đó
Đêm tối tăm
Và thép lạnh
Thắng thế

Nhưng giấc mơ
Sẽ trở lại
Và bài hát
Sẽ phá vỡ
Gông cùm