Xuân đã sang nhạn nam về bắc
Nắng xế tây xa gác nuôi tằm
Nhớ chàng vô hạn thương tâm
Chàng đi lâu quá chưa lần về qua

tửu tận tình do tại